عکسهای چهارمین مراسم هیات گردان حضرت علی اصغر (ع) در جوار امامزاده اسماعیل (ع) شهید آباد زرگنده ( سری اول )