خاطرات رزمندگان

خاطرات رزمندگان سردار شهید حبیب اله گودرزی
پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۵:۴۸

سردار شهید حبیب اله گودرزی

سردارشهید حبیب اله گودرزی در سال 1343 دریکی از محله های جنوب شهر تهران بدنیا آمد