عکسهای پنجمین مراسم هیات گردان حضرت علی اصغر (ع) در مهدیه امامزاده اسماعیل (ع) شهریار (سری دوم )

هیات گردان حضرت علی اصغر

هیات گردان حضرت علی اصغر

هیات گردان حضرت علی اصغر

هیات گردان حضرت علی اصغر

هیات گردان حضرت علی اصغر

هیات گردان حضرت علی اصغر

هیات گردان حضرت علی اصغر

هیات گردان حضرت علی اصغر

هیات گردان حضرت علی اصغر

هیات گردان حضرت علی اصغر

هیات گردان حضرت علی اصغر

هیات گردان حضرت علی اصغر

هیات گردان حضرت علی اصغر

هیات گردان حضرت علی اصغر

هیات گردان حضرت علی اصغر

هیات گردان حضرت علی اصغر

هیات گردان حضرت علی اصغر