عکسهای پنجمین مراسم هیات گردان حضرت علی اصغر (ع) در مهدیه امامزاده اسماعیل (ع) شهریار (سری اول )

مراسم هیات گردان حضرت علی اصغر

مراسم هیات گردان حضرت علی اصغر

مراسم هیات گردان حضرت علی اصغر

مراسم هیات گردان حضرت علی اصغر

مراسم هیات گردان حضرت علی اصغر

مراسم هیات گردان حضرت علی اصغر

مراسم هیات گردان حضرت علی اصغر

مراسم هیات گردان حضرت علی اصغر

مراسم هیات گردان حضرت علی اصغر

مراسم هیات گردان حضرت علی اصغر

مراسم هیات گردان حضرت علی اصغر

مراسم هیات گردان حضرت علی اصغر

مراسم هیات گردان حضرت علی اصغر

مراسم هیات گردان حضرت علی اصغر

مراسم هیات گردان حضرت علی اصغر