عکس های رزمنده جانباز گردان علی اصغر (ع) ساسان شاهمیری