عکس های سردار شهید محمد موافق 

سردار شهید محمد موافق در عملیات سیدالشهدا(ع) فرمانده یکی از گروهانهای گردان حضرت علی اصغر(ع) به فرماندهی سردار شهید حاج حسین اسکندرلو بودند.