عکس های شهید سهیل نوریانی عارف گردان علی اصغر (ع)

شهید سهیل نوریانی با رسته کمک آرپی جی زن درعملیات سیدالشهدا (ع) در سال 1365شرکت نمود و در این عملیات بشدت زخمی شد و درحین انتقال به عقب شهد شیرین شهادت را نوشید . روحش شاد در ذیل عکس های این شهید بزرگوار را می بینیم: